-

Statut
i akty prawne

Statut PZMWiNW - tekst jednolity

Regulamin Zarządu PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin Komisji Rewizyjnej PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin pracy Prezydium Zarządu PZMWiNW

Strategia Rozwoju Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na lata 2019-2022

Regulamin serwisu internetowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Warunki zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Wniosek zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Regulamin Dyscyplinarny PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Kodeks Etyki PZMWiNW

Przepisy Antydopingowe Komisji Do Zwalczania Dopingu w Polsce

Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29. lipca 2005r. z poz. zm.

Rozporządzenie dotyczące egzaminów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju nezbędnych badań lekarskich dla osób ubigających się o przyznanie licencji zawodnika lub trenera z 3 października 2006r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013

Raport z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014

Sprawozdanie za lata 2011 - 2015 Na Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Raport z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Sprawozdanie finansowe - plan i wykonanie 2016

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego 2018

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Sprawozdanie finansowe PZMWiNW za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_08.12.2018

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_20.03.2019

Zał. nr 1_Poprawka do Statutu PZMWiNW - PROJEKT_20.03.2019

Zał. nr 2_Tekst Jednolity Statutu PZMWiNW - PROJEKT_20.03.2019

Za. nr 3_Pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki_DP-WPL.4061.8.2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym_27.04.2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym wraz z PROJEKTEM regulaminu Obrad_27.04.2019

PZMWiNW plan i realizacja budżetu za 2018 rok

PZMWiNW plan finansowy na 2019 rok

Podsumowanie Działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2015-2019

DRUK - Zgłoszenie kandydata do władz PZMWiNW 2019

Oświadczenie delegata - kandydata do Komisji Rewizyjnej 2019

Oświadczenie delegata - kandydata do Zarządu PZMWiNW 2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2018 rok

Sprawozdania - komplet dokumentów - Zarząd, Sąd Koleżeński, Komisje PZMWiNW - za lata 2015-2019

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2018 rok

Regulamin Biura PZMWiNW

Wniosek o Nadanie Odznaki Honorowej PZMWiNW

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Zał. do umowy z MSiT: zestawienie MEiA Wakeboard, Sosnowiec 2019

Zał. do umowy z MSiT: zestawienie ME Sport Motorowodny, Żnin 2019

Zał. do umowy z MSiT: preliminarz kosztów pośrednich i bezpośrednich PZMWiNW 2019

background